dilluns, 6 de gener de 2020

PRESENTACIÓN

 
Andrés Alagarda Mocholí

ESTE BLOG TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL FAVORECER LA BÚSQUEDA DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.


 GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS Y DEDICACIÓN

dimarts, 3 de juliol de 2018

NOVEDADES ÚLTIMAS DOS SEMANAS

 CALENDARIO MATRÍCULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS RÉGIMEN ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió, la matriculació i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019.

LISTADO DIRECTORES/AS CONCURSO DE MÉRITOS

 RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.

PRESCRIPCIÓN ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.

 RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.


PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN DESTINOS

 RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2018/2019.

 RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2018/2019.

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres; de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari; de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes; de professors tècnics de Formació Professional; de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat


AYUDAS FEDERACIONES

 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitat de participació, associació i formació de l'alumnat realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics i les seues federacions

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de formació de persones adultes (FPA) realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics i les seues federacions. 

 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y PROFESIONALES ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO CURSO 2017/2018

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2017-2018, per a la Comunitat Valenciana.  

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2017-2018

AUXILIARES CONVERSACIÓN, LISTADO PROVISIONAL CENTROS.

 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista provisional de centres educatius que en el curs 2018-2019 podran rebre un auxiliar de conversació en llengua estrangera.

 AYUDAS ED. ESPECIAL

  RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2018.

Extracte de la Resolució de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2018.

COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar 2018-2019.

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas individuales para el servicio de transporte escolar para el curso 2018-2019.

 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se establecen las condiciones para ser usuario o usuaria del servicio de transporte escolar colectivo para el curso 2018-2019.

dijous, 31 de maig de 2018

SEMANA 28 MAYO AL 1 DE JUNIO 2018
OPOSICIONES
divendres, 18 de maig de 2018

CATÁLOGO UNIDADES ED. INFANTIL. PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL .

RESOLUCIÓN DOCUMENTOS EVALUACIÓN PRIMARIA

AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES


dimarts, 1 de maig de 2018

MODIFICACIÓN DECRETO CURRÍCULUM SECUNDARIA.

Las modificaciones realizadas comprenden, por un lado, la creación de nuevas materias como los Talleres de Refuerzo y los Talleres de Profundización, para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas diferentes; la materia Proyecto Interdisciplinario que introduce el trabajo por proyectos; y la materia Educación Físico-deportiva y Salud de segundo curso de bachillerato, desde la que se busca trabajar contenidos a que aumentan la autonomía personal y social.
 Por otro lado, se aumentan las sesiones dedicadas exclusivamente a la práctica oral en la materia Primera Lengua Extranjera para mejorar la competencia comunicativa oral del alumnado en esta lengua.
 Por último, con la finalidad de que el alumnado tenga una formación ética y filosófica que le ayude a desarrollar su autonomía moral y su responsabilidad cívica y democrática, se incluye la materia Historia de la Filosofía como materia obligatoria en segundo de bachillerato de las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales.


PRUEBAS DE ACCESO MÚSICA , DANZA, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i accés pel que fa als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2018-2019, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat. 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS FP CURSO 2016-2017

BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE 2018

AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN CENTROS PRIVADOS

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana relacionats en l'annex. 

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d'ensenyaments esportius denominat Técnicos de Fútbol Denia, a Dénia

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent autoritzat d'ensenyaments esportius Esplai Gaia, de Llíria. 

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d'ensenyaments esportius denominat Tándem, a Carlet. 


RESOLUCIÓ de 20 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el centre docent britànic a Espanya de nova creació denominat Altea International School, a l'Alfàs del Pi.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent estranger British School of Alzira, d'Alzira.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d'ensenyances esportives denominat AFENTD, a Alacant. 


PRÓRROGAS Y REQUISITOS MÍNIMOS ESCUELAS INFANTILES PRIMER CICLO.RESOLUCIÓ de 30 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l'autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, als centres docents privats que figuren en l'annex.
ACORD de 12 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, pel qual es reconeix la primera pròrroga de l'autorització provisional per al curs escolar 2018-2019 a les escoles infantils de primer cicle que s'especifiquen en l'annex. 

ACORD de 12 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, pel qual es reconeix la segona pròrroga de l'autorització provisional per al curs escolar 2018-2019 a les escoles infantils de primer cicle que s'especifiquen en l'annex

ACORD de 12 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, pel qual es reconeix la tercera pròrroga de l'autorització provisional per al curs escolar 2018-2019 a les escoles infantils de primer cicle que s'especifiquen en l'annex. 

ACORD de 12 de març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, pel qual es reconeix la quarta pròrroga de l'autorització provisional per al curs escolar 2018-2019 a les escoles infantils de primer cicle que s'especifiquen en l'annex. 

MODIFICACIÓN ADSCRIPCIÓN CENTROS PARA ESCOLARIZACIÓN.

dijous, 12 d’abril de 2018

PRUEBA DIRECTA OBTENCIÓN TÍTULO BACHILLER MAYORES 20 AÑOS.

AYUDAS Y SUBVENCIONES.

ASOCIACIÓN DE PADRES.
 ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS

Extracte de la Resolució de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de l'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes de FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

dimecres, 28 de març de 2018

CALENDARIO DE ADMISIÓN POR PROVINCIAS CURSO 2018-2019


ALICANTE

VALENCIA 

PROGRAMA COORDINACIÓN HORARIA ALUMANDO CURSA SIMULTÁNEAMENTE MÚSICA O DANZA Y ESO.

dijous, 22 de febrer de 2018

CONCURSO TRASLADOS : VACANTES PROVISIONALES DIFERENTES CUERPOS.


SECUNDARIA, E.O.I, CATEDRÁTICOS Y PROFESORES TÉCNICOS, MÚSICA...

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017.

CUERPO DE MAESTROS.

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals del concurs de trasllats de funcionaris docents del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat mitjançant la Resolució de 8 de novembre de 2017.


INSPECTORES EDUCACIÓN.

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018 de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat mitjançant la Resolució de 8 de novembre de 2017.