dilluns, 26 de maig de 2014

DECRETO 70/2014, de 23 de mayo, del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de personal docente no universitario dependiente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte para el año 2014.
 

dijous, 22 de maig de 2014

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2014-2015

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal 
Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2014-2015. 
 
Las actividades escolares del curso académico 2014-2015 se iniciarán y finalizarán, en función de
 las enseñanzas cursadas, en las fechas siguientes:
1. En Educación Infantil y en Educación Primaria, se iniciarán el 3 de septiembre de 2014 y
 finalizarán el 19 de junio de 2015.
2. En Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, excepto
 las señaladas en el punto 3, se iniciarán el 3 de septiembre de 2014 y finalizarán el 10 de junio 
de 2015.
3 En primer curso de Formación Profesional, se iniciarán el 12 de septiembre de 2014 y 
finalizarán el 10 de junio de 2015.
4. En enseñanzas artísticas, de idiomas y formación de personas adultas, comenzarán el 15 de 
septiembre de 2014 y finalizarán el 10 de junio de 2015.
 

dimarts, 20 de maig de 2014

ORDEN 37/2014, de 19 de mayo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
convocan ayudas económicas para las corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan la educación de personas adultas en la Comunitat Valenciana durante el ejercicio 2014.
 
 
 

dijous, 15 de maig de 2014

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 9 DE MAYO REGISTRO TITULACIONES PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL DOCENTE.

diumenge, 11 de maig de 2014

DEVOLUCIÓN PUBLICACIONES PRESENTADAS EN CONCURSO DE TRASLADOS.

ANUNCIO CONVOCATORIA DEVOLUCIÓN PUBLICACIONES CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS PERSONAL DE SECUNDARIA
 
Al objeto de dar trámite para la entrega de publicaciones presentadas
por los participantes en Concursos Generales de Traslados 
convocados durante los periodos 2009-10, 2010-11, 2011-12 
y 2012-13  se hace pública la relación de participantes que deben 
 retirar dichas publicaciones. Sólo se devolverán originales.
 

dijous, 8 de maig de 2014

ORDEN 28/2014, de 6 de mayo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas para financiar el fomento de actividades de la participación, asociación y formación de madres y  padres del alumnado, realizadas por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus federaciones y confederaciones. 
 
 
 
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del procedimiento de provisión de plazas de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño convocado por Resolución de 8 de noviembre 2013. 
 
 

LISTA DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal 
Docente,  por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del procedimiento de provisión de plazas de funcionarios docentes del cuerpo de maestros convocado por Resolución de 8 de noviembre de 2013. 

divendres, 2 de maig de 2014

CATALUNYA. DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


Os dejo el Decreto de la Comunidad Catalana. Especial atención a las páginas 14 y 15.

Article 27
Proposta de nomenaments d’interins en vacant de plantilla.

 1. En les condicions, amb els criteris i el procediment per convocatòria pública que determini la direcció general competent en matèria de professorat, per ocupar llocs de treball específics en qualsevol tipus de centres educatius públics i llocs ordinaris en els centres de dificultat especial, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits, els directors dels centres educatius públics poden proposar, com a continuïtat o nova incorporació, d’entre els que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, el nomenament del personal interí, amb la conformitat de les persones interessades, sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent i tinguin acreditada una experiència mínima docent de 12 mesos en centres educatius públics, amb avaluació positiva.
2. La proposta de la direcció de nomenaments d’interins de nova incorporació s’ha de fer de manera degudament motivada, valorant l’adequació de la persona candidata atenent a la seva capacitat i idoneïtat per al lloc de treball, d’acord amb les previsions del projecte educatiu i tenint en compte, entre altres, els criteris qualitatius establerts a l’article 28.2, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre educatiu públic. S’han de prioritzar les propostes de les direccions en el procediment de nomenament d’interins per davant del criteri d’ordenació de la borsa.
3. En l’assignació de destinacions d’interins en vacants de plantilla corresponents a llocs de treball ordinaris i específics, i per garantir el manteniment dels equips docents del centre educatiu públic, també s’ha de prioritzar la continuïtat en el mateix centre amb la conformitat de l’interessat que acrediti una experiència mínima docent de 12 mesos en centres educatius públics, amb avaluació positiva i proposta prèvia de la direcció, motivada en la valoració de la capacitat i la idoneïtat de la persona candidata per al lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu, per davant del criteri d’ordenació de la borsa de treball.
4. La direcció del centre pot proposar la no-continuïtat al mateix centre educatiu públic d’un funcionari interí, mitjançant un informe degudament raonat i justificat, seguint el mateix procediment que s’ha establert a l’article 26.5 per als funcionaris de carrera o en pràctiques amb destinació provisional.
5. Poden realitzar-se proves d’idoneïtat adequades al lloc de treball amb la participació de la direcció del centre educatiu públic, en els ensenyaments esmentats a l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig

Article 28
Nomenaments de substituts docents

1. El director del centre educatiu públic pot seleccionar, d’acord amb les condicions, criteris i procediment que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat, el personal interí docent per cobrir
substitucions temporals en el centre educatiu públic, nomenant de forma motivada aquell candidat que hagi
accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball. Entre aquests criteris es pot valorar el fet d’haver prestat serveis amb anterioritat al centre educatiu públic.
2. Els nomenaments de les direccions s’han de motivar en una valoració per part de les direccions dels centres educatius públics dels aspectes qualitatius següents:
a) La nota mitjana del títol superior al·legat per accedir a la borsa de treball.
b) L’experiència docent acreditada.
c) La superació del procediment selectiu d’ingrés als cossos docents, sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats.
d) L’acreditació del coneixement de l’anglès o d’un altre idioma estranger.
e) La formació acadèmica i permanent.
f) L’avaluació positiva de l’exercici de la docència.
La direcció general competent en matèria de professorat ha de fixar la ponderació de cadascun dels criteris de valoració anteriors enumerats en aquest apartat, així com de l’entrevista personal que preveu l’apartat 3
d’aquest article.
3. A aquest efecte, el director ha de fer la selecció d’entre els vint primers aspirants disponibles que compleixin els criteris d’adequació a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de treball, segons la seva experiència docent o formació, d’acord amb la prelació de la borsa de treball i que hagin sol·licitat l’àmbit territorial on està ubicat el centre educatiu públic, després d’haver entrevistat un mínim de tres aspirants. No és necessari realitzar aquest tràmit previ de les entrevistes en el cas que el director seleccioni un professor substitut que hagi treballat amb anterioritat al centre educatiu públic.
4. La selecció del professor substitut per part d’un director s’ha de motivar en una valoració de la formació i
especialitats acreditades per l’aspirant seleccionat, la seva experiència docent i l’adequació al projecte educatiu del centre, segons es desprengui dels aspectes qualitatius enumerats en l’apartat 2 d’aquest article i, si s’escau, de l’entrevista personal. L’expedient administratiu de selecció de personal substitut, que s’ha d’arxivar al centre educatiu públic a efectes de possibles recursos administratius, ha de contenir la valoració i el resultat de l’entrevista de tots els aspirants entrevistats, així com la relació dels disponibles, fins a un màxim de vint, que hagin intervingut en la selecció. Correspon al director del centre educatiu públic nomenar el substitut seleccionat i comunicar el nomenament a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.
5. En absència de nomenaments per selecció de les direccions, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona nomenen els aspirants corresponents, d’acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel Departament d’Ensenyament.
6. Les direccions dels centres educatius públics també poden proposar la no- continuïtat del professorat
substitut, seguint el mateix procediment establert a l’article 26.5.

CONSULTAR AQUÍ