dimarts, 31 de març de 2015

PREMIOS EXTRAORDINARIOS FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO 2013-2014

COMISIÓN DE SERVICIOS MAESTROS Y PROFESORES SECUNDARIA, FP Y OTROS

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2015-2016, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. [2015/2883] (pdf 3.368KB)

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2015-2016, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. [2015/2884] (pdf 1.491KB)

divendres, 27 de març de 2015

PÁGINA DE FACEBOOK

EN LA PÁGINA DE FACEBOOK, PODRÉIS ENCONTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE ENLACES RELATIVOS A RECURSOS EDUCATIVOS DE OTRAS PÁGINAS COMPARTIDAS.

 OS ANIMO A VISITARLA.

GRACIAS.

divendres, 20 de març de 2015

ADMISIÓN CURSO 2015-2016 VALENCIA

ADMISIÓN CURSO 2015-2016 CASTELLÓN

ADMISIÓN CURSO 2015-2016 PROVINCIA DE ALICANTE

dijous, 12 de març de 2015

ORDE 26/2015, de 10 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases i es convoquen ajudes (per al període comprés entre l'1 de gener 2015 i el 30 de juny de 2015) per als centres privats que durant el curs 2014-2015 impartisquen els segons cursos de programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana. 

PROMOCIÓ ESPORT I VALENCIÀ

ORDE 22/2015, de 10 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases i es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives per al desenrotllament dels plans d'especialització esportiva per a l'any 2015.

ORDE 23/2015, de 10 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l'any 2015

ORDE 24/2015, de 10 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases i es convoquen les subvencions destinades a federacions esportives, clubs esportius, ajuntaments, entitats locals menors i organismes autònoms municipals, per a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana. 

ORDE 25/2015, de 10 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques a càrrec de l'exercici pressupostari de la Generalitat per a l'any 2015, destinades a les empreses, comerços i indústries, que realitzen activitats de promoció del valencià

ORDE 27/2015, de 10 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats i altres entitats sense ànim de lucre per al foment del valencià en 2015

dimarts, 10 de març de 2015

ORDE 21/2015, de 6 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la construcció i la remodelació de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2015
ORDE 20/2015, de 6 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases i es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat durant l'any 2015. 

COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS BULATS

CURRÍCULO GRADO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

CURRÍCULO GRADO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR EN REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

CURRÍCULO GRADO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR DE SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

CURRÍCULO GRADO MEDIO TÉCNICO MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

CURRÍCULO GRADO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL.

CURRÍCULO CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL.

CURRÍCULO FORMATIVO GRADO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CURRÍCULO CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO TÉCNICO OBRAS INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN

dissabte, 7 de març de 2015

IGUALDAD DE GÉNERO EN INFORMES PISA

http://www.slideshare.net/mobile/INEE_MECD/presentacin-pisa-2012-informe-de-gnero