dijous, 10 de març de 2016

AYUDAS PROYECTOS DEPORTIVOS

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2016, del director general de l'Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, per al curs 2015-2016. 

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2016, del director general d'Esport, per la qual es convoquen ajudes a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2015-2016.

Extracte de la Resolució de 7 de març de 2016, del director general de l'Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, per al curs 2015-2016.

Extracte de la Resolució de 7 de març de 2016, del director general d'Esport, per la qual es convoquen ajudes a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2015-2016.

Extracte de la Resolució de 10 de març de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals i/o lligues de màxima categoria nacional d'esport no professional per a l'any 2016

Extracte de la Resolució de 10 de març de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals i/o lligues de màxima categoria nacional d'esport no professional per a l'any 2016

 

dimecres, 2 de març de 2016

CERTIFICADO FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA LOE

ORDRE 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. [2016/1494]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.