diumenge, 23 d’abril de 2017

PRUEBAS ACCESO A CICLO MEDIO Y SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ADMISIÓN Y MATRÍCULA FP GRADO MEDIO Y SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

CENTROS PMAR 2016-2017

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza a determinats centres l'aplicació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017.

dimarts, 11 d’abril de 2017

CONCIERTOS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat. 


SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS.

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2017

 Extracte de la Resolució de 3 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.

NOMBRAMIENTO DIRECTORES/AS CENTROS INTEGRADOS.

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2017, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de nomenament de directors i directores de centres integrats públics de Formació Professional, que depenen de l'Administració educativa.

 

dimarts, 4 d’abril de 2017

CALENDARIO ADMISIÓN FP Y PROGRAMAS FORMATIVOS CUALIFICACIÓN BÁSICA

DEPORTISTAS DE ÉLITE 2016

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2017, corresponent a resultats esportius de l'any 2016.

DE LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS HIJOS DE MADRE GESTANTE.

LEY 6/2017, de 24 de marzo, de la Generalitat, de derogación de la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de protección a la maternidad. 

En la Ley 6/2009 rezaba:


Artículo 22. De la escolarización de los hijos de la madre gestante

En los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación, se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos, en el caso de gestación múltiple.
Para la justificación de dicho extremo, tendrá que aportarse certificación médica que acredite el embarazo en el momento de la presentación de la solicitud de escolarización.

QUEDA DEROGADO TODO SU TEXTO POR LA LEY 6/2017.

Artículo único
Queda derogada en su totalidad la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de protección a la maternidad.

OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2017

Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.

dimecres, 29 de març de 2017

CALENDARIO ADMISIÓN CURSO 2017-2018

ALICANTE


CASTELLÓN


 

VALENCIA

AYUDAS ESTUDIANTES

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2016-2017.

 Extracte de la Resolució de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2016-2017.

 
 RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

dilluns, 27 de febrer de 2017

AYUDAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CENTROS E.ESPECIAL PRIVADOS CONCERTADOS Y CORPORACIONES LOCALESdimecres, 15 de febrer de 2017

VACANTES PROVISIONALES CONCURSO TRASLADOS

SECUNDADIA

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se hace pública la relación de vacantes provisionales del concurso de traslados de funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana, convocado por Resolución de 25 de octubre de 2016.


CUERPO MAESTROS.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se hace pública la relación de vacantes provisionales del concurso de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana, convocado mediante la Resolución de 25 de octubre de 2016.COORDINACIÓN HORARIA ESTUDIOS SIMULTÁNEOS MÚSICA/DANZA Y ESO.

UAI (PREVI)

dijous, 9 de febrer de 2017

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

PAU

dilluns, 16 de gener de 2017

SUBVENCIONES: CENTROS Y ENTIDADES PRIVADAS 

DIRECTOR@S.BECAS UNIVERSITARIAS