divendres, 2 de maig de 2014

CATALUNYA. DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


Os dejo el Decreto de la Comunidad Catalana. Especial atención a las páginas 14 y 15.

Article 27
Proposta de nomenaments d’interins en vacant de plantilla.

 1. En les condicions, amb els criteris i el procediment per convocatòria pública que determini la direcció general competent en matèria de professorat, per ocupar llocs de treball específics en qualsevol tipus de centres educatius públics i llocs ordinaris en els centres de dificultat especial, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits, els directors dels centres educatius públics poden proposar, com a continuïtat o nova incorporació, d’entre els que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, el nomenament del personal interí, amb la conformitat de les persones interessades, sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent i tinguin acreditada una experiència mínima docent de 12 mesos en centres educatius públics, amb avaluació positiva.
2. La proposta de la direcció de nomenaments d’interins de nova incorporació s’ha de fer de manera degudament motivada, valorant l’adequació de la persona candidata atenent a la seva capacitat i idoneïtat per al lloc de treball, d’acord amb les previsions del projecte educatiu i tenint en compte, entre altres, els criteris qualitatius establerts a l’article 28.2, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre educatiu públic. S’han de prioritzar les propostes de les direccions en el procediment de nomenament d’interins per davant del criteri d’ordenació de la borsa.
3. En l’assignació de destinacions d’interins en vacants de plantilla corresponents a llocs de treball ordinaris i específics, i per garantir el manteniment dels equips docents del centre educatiu públic, també s’ha de prioritzar la continuïtat en el mateix centre amb la conformitat de l’interessat que acrediti una experiència mínima docent de 12 mesos en centres educatius públics, amb avaluació positiva i proposta prèvia de la direcció, motivada en la valoració de la capacitat i la idoneïtat de la persona candidata per al lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu, per davant del criteri d’ordenació de la borsa de treball.
4. La direcció del centre pot proposar la no-continuïtat al mateix centre educatiu públic d’un funcionari interí, mitjançant un informe degudament raonat i justificat, seguint el mateix procediment que s’ha establert a l’article 26.5 per als funcionaris de carrera o en pràctiques amb destinació provisional.
5. Poden realitzar-se proves d’idoneïtat adequades al lloc de treball amb la participació de la direcció del centre educatiu públic, en els ensenyaments esmentats a l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig

Article 28
Nomenaments de substituts docents

1. El director del centre educatiu públic pot seleccionar, d’acord amb les condicions, criteris i procediment que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat, el personal interí docent per cobrir
substitucions temporals en el centre educatiu públic, nomenant de forma motivada aquell candidat que hagi
accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball. Entre aquests criteris es pot valorar el fet d’haver prestat serveis amb anterioritat al centre educatiu públic.
2. Els nomenaments de les direccions s’han de motivar en una valoració per part de les direccions dels centres educatius públics dels aspectes qualitatius següents:
a) La nota mitjana del títol superior al·legat per accedir a la borsa de treball.
b) L’experiència docent acreditada.
c) La superació del procediment selectiu d’ingrés als cossos docents, sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats.
d) L’acreditació del coneixement de l’anglès o d’un altre idioma estranger.
e) La formació acadèmica i permanent.
f) L’avaluació positiva de l’exercici de la docència.
La direcció general competent en matèria de professorat ha de fixar la ponderació de cadascun dels criteris de valoració anteriors enumerats en aquest apartat, així com de l’entrevista personal que preveu l’apartat 3
d’aquest article.
3. A aquest efecte, el director ha de fer la selecció d’entre els vint primers aspirants disponibles que compleixin els criteris d’adequació a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de treball, segons la seva experiència docent o formació, d’acord amb la prelació de la borsa de treball i que hagin sol·licitat l’àmbit territorial on està ubicat el centre educatiu públic, després d’haver entrevistat un mínim de tres aspirants. No és necessari realitzar aquest tràmit previ de les entrevistes en el cas que el director seleccioni un professor substitut que hagi treballat amb anterioritat al centre educatiu públic.
4. La selecció del professor substitut per part d’un director s’ha de motivar en una valoració de la formació i
especialitats acreditades per l’aspirant seleccionat, la seva experiència docent i l’adequació al projecte educatiu del centre, segons es desprengui dels aspectes qualitatius enumerats en l’apartat 2 d’aquest article i, si s’escau, de l’entrevista personal. L’expedient administratiu de selecció de personal substitut, que s’ha d’arxivar al centre educatiu públic a efectes de possibles recursos administratius, ha de contenir la valoració i el resultat de l’entrevista de tots els aspirants entrevistats, així com la relació dels disponibles, fins a un màxim de vint, que hagin intervingut en la selecció. Correspon al director del centre educatiu públic nomenar el substitut seleccionat i comunicar el nomenament a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.
5. En absència de nomenaments per selecció de les direccions, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona nomenen els aspirants corresponents, d’acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel Departament d’Ensenyament.
6. Les direccions dels centres educatius públics també poden proposar la no- continuïtat del professorat
substitut, seguint el mateix procediment establert a l’article 26.5.

CONSULTAR AQUÍ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.