dimarts, 29 de novembre de 2016

AYUDAS COMPENSATORIA CONCERTADOS

AYUDAS Y SUBVENCIONES ENSEÑANZAS MÚSICA Y DANZA
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES

ORDRE 74/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l'alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2016

dilluns, 21 de novembre de 2016

SUBVENCIONES CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA CONSERVATORIOS Y OTROS.


PROYECTO DECRETO MODELO LINGÜÍSTICO.

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

REDUCCIÓN UNIDADES CONCERTADAS POR CENTROS.

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es redueixen unitats concertades per falta d'alumnat

FORMACIÓN PEDAGÓGICA SECUNDARIA.

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que oferiran la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten les instruccions que regulen la preinscripció en la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [ 

AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO.

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

COMPENSATORIA EN CENTROS CONCERTADOS.

dijous, 17 de novembre de 2016

FASE DE PRÁCTICAS OPOSICIONES 2016

ORDRE 70/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.

dimarts, 8 de novembre de 2016

PREMIOS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA 2015-2016

ADJUDICACIÓN AYUDAS PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA.

SUBVENCIONES CORPORACIONES LOCALES Y OTRAS PARA CONSERVATORIOS O CENTROS AUTORIZADOS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA Y DANZA.