dilluns, 20 de juny de 2016

COLEGIOS CON AULAS DE 2 AÑOS CURSO 2016-2017

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'amplia la relació de col·legis d'Educació Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2016-2017 aplicaran l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

CATÁLOGO UNIDADES 2016-2017

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'arreplega el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

ADJUDICACIONES 2016

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2016-2017 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaça.

RESOLUCIÓ de 7 de juny 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2016-2017

LISTAS DEFINITIVAS OPOSICIONES 2016

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport


RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

AYUDAS AMPA Y FEDERACIONES

AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO 2016-2017

ORDRE 28/2016, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana.

dimecres, 15 de juny de 2016

ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR : ORDEN Y RESOLUCIÓN CON PLAZOS.

ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'aprova el calendari previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i educació especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-17

BONO ESCUELAS INFANTILES PRIMER CICLO

ORDRE 27/2016, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana

BANCO DE LIBROS

diumenge, 12 de juny de 2016

dimecres, 8 de juny de 2016

dimarts, 7 de juny de 2016

BACHILLERATO INTERNACIONAL

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a regular l'admissió de l'alumnat en les ensenyances de Batxillerat Internacional sostingudes amb fons públics.

TRIBUNALES OPOSICIÓN CURSO 2015-2016